حقوق و وظایف انجمن :

حقوق و وظایف اساسی انجمن در خصوص جامعه و اعضای آن بشرح زیر می باشد:

 1. ایجاد همبستگی و ارتباط میان شرکتهای عضو جهت ارتقای دانش و تکنولوژی بازرسی فنی آزمایشهای غیرمخرب.
 2. کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
 3. ارائه و بررسی کیفی و تائید خدمات آموزشی و مشاوره ای علمی – صنعتی در مورد بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب برای شرکتهای عضو.
 4. همکاری مستمر با سازمان انرژی اتمی و موسسات ملی و بین المللی .
 5. ایجاد نظام طبقه بندی شرکتهای عضو و تهیه فهرست بهای سالانه واحد خدمات .
 6. جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها .
 7. برنامه ریزی برای تامین نیازها، توسعه و گسترش فعالیتها .
 8. حفظ حقوق قانونی و روابط اعضاء انجمن با صاحبان کار و مقامات رسمی کشور در جهت حل اختلاف بین طرفین.
 9. ملزم نمودن کلیه اعضاء انجمن به مراعات اصول فنی و استانداردهای تدوین شده و قواعد صحیح و تعهدات خود در مورد پیمانها و قراردادهای منعقده در داخل و خارج از کشور.
 10. کوشش در ارتقای ظرفیت ، انتقال و نوآوری تکنولوژیک .
 11. همکاری با وزارتخانه ها ، سازمانها و اشخاص ذیعلاقه در پیشبرد تخصصهای موضوع فعالیت اعضاء در کشور.
 12. انتشار مقالات، نشریات در زمینه صنعت و مدیریت در چهارچوب قوانین و مقررات با کسب مجوز از مسئولین ذیربط.
 13. همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی ( اعتبار، مصرف، مسکن ) وصندوق تعاون به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
 14. قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به کانونهای استانی انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.
 15. عضویت و ایجاد ارتباط با تشکلها، انجمن ها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.
 16. دریافت ورودیه ، حق عضویت و کمکهای داوطلبانه اعضا.
 17. حضور در مراجع و مجامع قانونی و تصمیم گیرنده بعنوان نماینده اعضاء.
 18. کوشش در تشکیل باشگاههای فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی، به منظور برخورداری اعضا از امکانات آن.
 19. خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام انجمن صنفی و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
 20. انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار در حدود مقررات قانونی .
 21. پیوستن به انجمنهای صنفی همگن به منظور تشکیل کانون مرتبط یا عضویت در کانون انجمن های صنفی استان و کانون عالی انجمنهای صنفی پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران می باشد